Artikel

Etika Berlebaran Idul Fitri

Idul Fitri merupakan salah satu hari raya umat Islam sebagai tanda kemenangan setelah satu bulan penuh berjuang menahan lapar, dahaga dan hawa nafsu. Dalam masyarakat Indonesia Idul Fitri identik dengan baju baru, makanan enak dan silaturahim. Budaya Idul Fitri tersebut sangat pas dengan sunah tuntunan Nabi s.a.w.

Idul Fitri adalah saatnya memperbesar rasa sukur dan bersukacita bagi kaum Muslimin di seluruh dunia. Memakai baju bagus pada hari raya Idul Fitri juga merupakan tradisi yang dilaksanakan para sahabat pada jaman Nabi. Makan sebelum berangkat Shalat Ied dan tidak berpuasa juga termasuk sunah dalam Lebaran.

Ilustrasi. Etika berlebaran. Google.com

Ilustrasi. Etika berlebaran. Google.com

Idul Fitri tidak sepatutnya dirayakan dengan meluapkan kegembiraan yang berlebihan dengan cara berhura-hura, pesta-pora, membakar petasan dan kembang api yang menghambur-hamburkan biaya. Juga harus dihindari dalam momen Idul Fitri yaitu amalan-amalan jahiliyah seperti; berjabatan tangan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, nonton film cabul, bergaul bebas pria wanita dan berbagai kemaksiatan yang justru akan menodai makna suci Idul Fitri.

Sunah-sunah dalam Hari Raya yang jatuh pada 1 Syawal itu antara lain:

1. Mandi dan memakai baju bagus
2 ÔÇô ┘ê┘ÄÏ¡┘ÄÏ»┘Ä┘æϽ┘Ä┘å┘É┘è Ï╣┘Ä┘å┘Æ ┘à┘ÄϺ┘ä┘É┘â┘ì Ï╣┘Ä┘å┘Æ ┘å┘ÄϺ┘ü┘ÉÏ╣┘ìÏî Ïú┘Ä┘å┘Ä┘æ Ï╣┘ÄÏ¿┘ÆÏ»┘Ä Ïº┘ä┘ä┘Ä┘æ┘ç┘É Ï¿┘Æ┘å┘Ä Ï╣┘Å┘à┘ÄÏ▒┘Ä ┘â┘ÄϺ┘å┘Ä ┬½┘è┘ÄÏ║┘ÆϬ┘ÄÏ│┘É┘ä┘Å ┘è┘Ä┘ê┘Æ┘à┘Ä Ïº┘ä┘Æ┘ü┘ÉÏÀ┘ÆÏ▒┘É ┘é┘ÄÏ¿┘Æ┘ä┘Ä Ïú┘Ä┘å┘Æ ┘è┘ÄÏ║┘ÆÏ»┘Å┘ê┘Ä ÏÑ┘É┘ä┘Ä┘ë Ϻ┘ä┘Æ┘à┘ÅÏÁ┘Ä┘ä┘Ä┘æ┘ë┬╗ ┘à┘êÏÀÏú Ϻ┘äÏÑ┘àϺ┘à ┘àϺ┘ä┘â
 ada Abdallah bin Umar mandi pada hari Idul Fitri sebelum pagi-pagi berangkat ke tempat shalat.
[Hadist MauthoÔÇÖ Al-Imam Malik No.2 Kitabul Idain]

6143 ÔÇô Ïú┘ÄÏ«┘ÆÏ¿┘ÄÏ▒┘Ä┘å┘ÄϺ Ïú┘ÄÏ¿┘Å┘ê Ï╣┘ÄÏ¿┘ÆÏ»┘É Ïº┘ä┘ä┘ç┘É Ïº┘ä┘ÆÏ¡┘ÄϺ┘ü┘ÉÏ©┘ÅÏî Ïú┘åÏ¿Ïú Ïú┘ÄÏ¿┘Å┘ê Ϻ┘ä┘ÆÏ╣┘ÄÏ¿┘Ä┘æϺÏ│┘É ┘à┘ÅÏ¡┘Ä┘à┘Ä┘æÏ»┘Å Ï¿┘Æ┘å┘Å ┘è┘ÄÏ╣┘Æ┘é┘Å┘êÏ¿┘Ä , Ͻ┘åϺ ┘à┘ÅÏ¡┘Ä┘à┘Ä┘æÏ»┘Å Ï¿┘Æ┘å┘Å ÏÑ┘ÉÏ│┘ÆÏ¡┘ÄϺ┘é┘Ä Ïº┘äÏÁ┘Ä┘æÏ║┘ÄϺ┘å┘É┘è┘Å┘æÏî Ͻ┘åϺ ┘è┘ÄÏ¡┘Æ┘è┘Ä┘ë Ï¿┘Æ┘å┘Å ┘à┘ÄÏ╣┘É┘è┘å┘ìÏî Ͻ┘åϺ ϺϿ┘Æ┘å┘Å Ïú┘ÄÏ¿┘É┘è Ï▓┘ÄϺϪ┘ÉÏ»┘ÄÏ®┘ÄÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ Ï╣┘ÅÏ¿┘Ä┘è┘ÆÏ»┘É Ïº┘ä┘ä┘ç┘ÉÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ ┘å┘ÄϺ┘ü┘ÉÏ╣┘ì ÔÇØ Ïú┘Ä┘å┘Ä┘æ ϺϿ┘Æ┘å┘Ä Ï╣┘Å┘à┘ÄÏ▒┘Ä ┘â┘ÄϺ┘å┘Ä ┘è┘Ä┘ä┘ÆÏ¿┘ÄÏ│┘Å ┘ü┘É┘è Ϻ┘ä┘ÆÏ╣┘É┘èÏ»┘Ä┘è┘Æ┘å┘É Ïú┘ÄÏ¡┘ÆÏ│┘Ä┘å┘Ä Ï½┘É┘è┘ÄϺϿ┘É┘ç┘É ÔÇØ *Ϻ┘äÏ│┘å┘å Ϻ┘ä┘âÏ¿Ï▒┘ë Ϻ┘äÏ¿┘è┘ç┘é┘è
 dari Nafi Sesungguhnya Ibnu Umar dalam Idul Fitri mengenakan pakainnya yang paling bagus.
[Hadist Sunan Al-Kabiri Al Baihaqi No. 6143 Kitabu Sholat Idaini]

2. Tidak berpuasa di Hari Raya Idul Fitri dan makan sebelum berangkat shalat Ied
542 ÔÇô Ï¡┘ÄÏ»┘Ä┘æϽ┘Ä┘å┘ÄϺ Ϻ┘äÏ¡┘ÄÏ│┘Ä┘å┘Å Ï¿┘Æ┘å┘ŠϺ┘äÏÁ┘Ä┘æÏ¿┘Ä┘æϺϡ┘É Ïº┘äÏ¿┘ÄÏ▓┘Ä┘æϺÏ▒┘Å ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä: Ï¡┘ÄÏ»┘Ä┘æϽ┘Ä┘å┘ÄϺ Ï╣┘ÄÏ¿┘ÆÏ»┘ŠϺ┘äÏÁ┘Ä┘æ┘à┘ÄÏ»┘É Ï¿┘Æ┘å┘Å Ï╣┘ÄÏ¿┘ÆÏ»┘É Ïº┘ä┘ê┘ÄϺÏ▒┘ÉϽ┘ÉÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ Ï½┘Ä┘ê┘ÄϺϿ┘É Ï¿┘Æ┘å┘É Ï╣┘ÅϬ┘ÆÏ¿┘ÄÏ®┘ÄÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ Ï╣┘ÄÏ¿┘ÆÏ»┘É Ïº┘ä┘ä┘Ä┘æ┘ç┘É Ï¿┘Æ┘å┘É Ï¿┘ÅÏ▒┘Ä┘è┘ÆÏ»┘ÄÏ®┘ÄÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ Ïú┘ÄÏ¿┘É┘è┘ç┘ÉÏî ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä: ┬½┘â┘ÄϺ┘å┘Ä Ïº┘ä┘å┘Ä┘æÏ¿┘É┘è┘Å┘æ ÏÁ┘Ä┘ä┘Ä┘æ┘ë Ϻ┘ä┘ä┘Ä┘æ┘ç┘Å Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘è┘Æ┘ç┘É ┘ê┘ÄÏ│┘Ä┘ä┘Ä┘æ┘à┘Ä ┘ä┘ÄϺ ┘è┘ÄÏ«┘ÆÏ▒┘Åϼ┘Å ┘è┘Ä┘ê┘Æ┘à┘Ä Ïº┘ä┘ü┘ÉÏÀ┘ÆÏ▒┘É Ï¡┘ÄϬ┘Ä┘æ┘ë ┘è┘ÄÏÀ┘ÆÏ╣┘Ä┘à┘ÄÏî ┘ê┘Ä┘ä┘ÄϺ ┘è┘ÄÏÀ┘ÆÏ╣┘Ä┘à┘Å ┘è┘Ä┘ê┘Æ┘à┘Ä Ïº┘äÏú┘ÄÏÂ┘ÆÏ¡┘Ä┘ë Ï¡┘ÄϬ┘Ä┘æ┘ë ┘è┘ÅÏÁ┘Ä┘ä┘É┘æ┘è┘Ä┬╗
__________
Ï¡┘â┘à Ϻ┘äÏú┘äϿϺ┘å┘è] : ÏÁÏ¡┘èÏ¡]
ayah Abdullah bin Buraidah meriwayatkan: ada Nabi SAW tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sehingga makan dan tidak makan pada hari raya Idul Adha sehingga salat.
[Hadist Termidzi No. 542 Kitabu Al-Jumu’ah]

953 ÔÇô Ï¡┘ÄÏ»┘Ä┘æϽ┘Ä┘å┘ÄϺ ┘à┘ÅÏ¡┘Ä┘à┘Ä┘æÏ»┘Å Ï¿┘Æ┘å┘Å Ï╣┘ÄÏ¿┘ÆÏ»┘É Ïº┘äÏ▒┘Ä┘æÏ¡┘É┘è┘à┘ÉÏî Ï¡┘ÄÏ»┘Ä┘æϽ┘Ä┘å┘ÄϺ Ï│┘ÄÏ╣┘É┘èÏ»┘Å Ï¿┘Æ┘å┘Å Ï│┘Å┘ä┘Ä┘è┘Æ┘à┘ÄϺ┘å┘ÄÏî ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä: Ï¡┘ÄÏ»┘Ä┘æϽ┘Ä┘å┘ÄϺ ┘ç┘ÅÏ┤┘Ä┘è┘Æ┘à┘îÏî ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä: Ïú┘ÄÏ«┘ÆÏ¿┘ÄÏ▒┘Ä┘å┘ÄϺ Ï╣┘ÅÏ¿┘Ä┘è┘ÆÏ»┘ŠϺ┘ä┘ä┘Ä┘æ┘ç┘É Ï¿┘Æ┘å┘Å Ïú┘ÄÏ¿┘É┘è Ï¿┘Ä┘â┘ÆÏ▒┘É Ï¿┘Æ┘å┘É Ïú┘Ä┘å┘ÄÏ│┘ìÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ Ïú┘Ä┘å┘ÄÏ│┘É Ï¿┘Æ┘å┘É ┘à┘ÄϺ┘ä┘É┘â┘ìÏî ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä: ┬½┘â┘ÄϺ┘å┘Ä Ï▒┘ÄÏ│┘Å┘ê┘ä┘ŠϺ┘ä┘ä┘Ä┘æ┘ç┘É ÏÁ┘Ä┘ä┘Ä┘æ┘ë Ϻ┘ä┘ä┘ç┘Å Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘è┘Æ┘ç┘É ┘ê┘ÄÏ│┘Ä┘ä┘Ä┘æ┘à┘Ä ┘äϺ┘Ä ┘è┘ÄÏ║┘ÆÏ»┘Å┘ê ┘è┘Ä┘ê┘Æ┘à┘Ä Ïº┘ä┘ü┘ÉÏÀ┘ÆÏ▒┘É Ï¡┘ÄϬ┘Ä┘æ┘ë ┘è┘ÄÏú┘Æ┘â┘Å┘ä┘Ä Ï¬┘Ä┘à┘ÄÏ▒┘ÄϺϬ┘ì┬╗
 Anas bin Malik meriwayatkan: Ada Nabi s.a.w. tidak keluar pagi hari Idul Fitri sehingga makan kurma.
[Hadist Al-Bukhori No. 953 Kitabu Al-Jumu’ah]

1721 ÔÇô Ï¡┘ÄÏ»┘Ä┘æϽ┘Ä┘å┘ÄϺ Ïú┘ÄÏ¿┘Å┘ê Ï¿┘Ä┘â┘ÆÏ▒┘É Ï¿┘Æ┘å┘Å Ïú┘ÄÏ¿┘É┘è Ï┤┘Ä┘è┘ÆÏ¿┘ÄÏ®┘Ä ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä: Ï¡┘ÄÏ»┘Ä┘æϽ┘Ä┘å┘ÄϺ ┘è┘ÄÏ¡┘Æ┘è┘Ä┘ë Ï¿┘Æ┘å┘Å ┘è┘ÄÏ╣┘Æ┘ä┘Ä┘ë Ϻ┘äϬ┘Ä┘æ┘è┘Æ┘à┘É┘è┘Å┘æÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ Ï╣┘ÄÏ¿┘ÆÏ»┘É Ïº┘ä┘Æ┘à┘Ä┘ä┘É┘â┘É Ï¿┘Æ┘å┘É Ï╣┘Å┘à┘Ä┘è┘ÆÏ▒┘ìÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ ┘é┘ÄÏ▓┘ÄÏ╣┘ÄÏ®┘ÄÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ Ïú┘ÄÏ¿┘É┘è Ï│┘ÄÏ╣┘É┘èÏ»┘ìÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ Ï▒┘ÄÏ│┘Å┘ê┘ä┘É Ïº┘ä┘ä┘Ä┘æ┘ç┘É ÏÁ┘Ä┘ä┘Ä┘æ┘ë Ϻ┘ä┘ä┘ç┘Å Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘è┘Æ┘ç┘É ┘ê┘ÄÏ│┘Ä┘ä┘Ä┘æ┘à┘ÄÏî Ïú┘Ä┘å┘Ä┘æ┘ç┘Å ┬½┘å┘Ä┘ç┘Ä┘ë Ï╣┘Ä┘å┘Æ ÏÁ┘Ä┘ê┘Æ┘à┘É ┘è┘Ä┘ê┘Æ┘à┘É Ïº┘ä┘Æ┘ü┘ÉÏÀ┘ÆÏ▒┘ÉÏî ┘ê┘Ä┘è┘Ä┘ê┘Æ┘à┘É Ïº┘ä┘ÆÏú┘ÄÏÂ┘ÆÏ¡┘Ä┘ë┬╗
__________
[Ï¡┘â┘à Ϻ┘äÏú┘äϿϺ┘å┘è] ÏÁÏ¡┘èÏ¡
 dari Abi Said, dari Rasulillah s.a.w., Sesungguhnya Nabi melarang berpuasa pada hari idul Fitri dan pada hari Idul Adha.
[Hadist Sunan Abi Dawud No. 1721 Kitabushiam]

3. Membaca Tahlil dan Takbir dengan suara keras
┘ê┘Ä┘ä┘ÉϬ┘Å┘â┘Æ┘à┘É┘ä┘Å┘êϺ Ϻ┘ä┘ÆÏ╣┘ÉÏ»┘Ä┘æÏ®┘Ä ┘ê┘Ä┘ä┘ÉϬ┘Å┘â┘ÄÏ¿┘É┘æÏ▒┘Å┘êϺ Ϻ┘ä┘ä┘Ä┘æ┘ç┘Ä Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘ë ┘à┘ÄϺ ┘ç┘ÄÏ»┘ÄϺ┘â┘Å┘à┘Æ ┘ê┘Ä┘ä┘ÄÏ╣┘Ä┘ä┘Ä┘æ┘â┘Å┘à┘Æ Ï¬┘ÄÏ┤┘Æ┘â┘ÅÏ▒┘Å┘ê┘å┘Ä (185)
.. agar kalian menyempurnakan hitungan puasa dan agar kalian mengagungkan pada Allah atas apa-apa yang telah memberi hidayah pada kalian dan agar kalian bersyukur.
[Surah Al-Baqarah (2) ayat 185]

3441 ÔÇô Ïú┘ÄÏ«┘ÆÏ¿┘ÄÏ▒┘Ä┘å┘ÄϺ Ï╣┘Å┘à┘ÄÏ▒┘Å Ï¿┘Æ┘å┘Å Ïú┘ÄÏ¡┘Æ┘à┘ÄÏ»┘Ä Ïº┘ä┘ÆÏ╣┘ÄÏ¿┘ÆÏ»┘Ä┘ê┘É┘è┘Å┘æÏî Ïú┘ÄÏ«┘ÆÏ¿┘ÄÏ▒┘Ä┘å┘ÄϺ Ïú┘ÄÏ¿┘Å┘ê Ïú┘ÄÏ¡┘Æ┘à┘ÄÏ»┘Ä Ï¿┘Æ┘å┘Å ÏÑ┘ÉÏ│┘ÆÏ¡┘ÄϺ┘é┘Ä Ïº┘ä┘ÆÏ¡┘ÄϺ┘ü┘ÉÏ©┘ÅÏî Ïú┘ÄÏ«┘ÆÏ¿┘ÄÏ▒┘Ä┘å┘ÄϺ [ÏÁ:289] ┘à┘ÅÏ¡┘Ä┘à┘Ä┘æÏ»┘Å Ï¿┘Æ┘å┘Å ÏÑ┘ÉÏ│┘ÆÏ¡┘ÄϺ┘é┘Ä Ï¿┘Æ┘å┘É Ï«┘ÅÏ▓┘Ä┘è┘Æ┘à┘ÄÏ®┘ÄÏî Ï¡┘ÄÏ»┘Ä┘æϽ┘Ä┘å┘ÄϺ Ïú┘ÄÏ¡┘Æ┘à┘ÄÏ»┘Å Ï¿┘Æ┘å┘Å Ï╣┘ÄÏ¿┘ÆÏ»┘É Ïº┘äÏ▒┘Ä┘æÏ¡┘Æ┘à┘Ä┘å┘É Ï¿┘Æ┘å┘É ┘ê┘Ä┘ç┘ÆÏ¿┘ìÏî Ï¡┘ÄÏ»┘Ä┘æϽ┘Ä┘å┘ÄϺ Ï╣┘Ä┘à┘É┘èÏî Ï¡┘ÄÏ»┘Ä┘æϽ┘Ä┘å┘ÄϺ Ï╣┘ÄÏ¿┘ÆÏ»┘ŠϺ┘ä┘ä┘ç┘É Ï¿┘Æ┘å┘Å Ï╣┘Å┘à┘ÄÏ▒┘ÄÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ ┘å┘ÄϺ┘ü┘ÉÏ╣┘ìÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ Ï╣┘ÄÏ¿┘ÆÏ»┘É Ïº┘ä┘ä┘ç┘É: ÔÇØ Ïú┘Ä┘å┘Ä┘æ Ï▒┘ÄÏ│┘Å┘ê┘ä┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘É ÏÁ┘Ä┘ä┘Ä┘æ┘ë Ϻ┘ä┘ä┘Ä┘æ┘ç┘Å Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘è┘Æ┘ç┘É ┘ê┘ÄÏ│┘Ä┘ä┘Ä┘æ┘à┘Ä ┘â┘ÄϺ┘å┘Ä ┘è┘ÄÏ«┘ÆÏ▒┘Åϼ┘Å ┘à┘É┘å┘Ä Ïº┘ä┘ÆÏ╣┘É┘èÏ»┘Ä┘è┘Æ┘å┘É Ï▒┘ÄϺ┘ü┘ÉÏ╣┘ïϺ ÏÁ┘Ä┘ê┘ÆϬ┘Ä┘ç┘Å Ï¿┘ÉϺ┘äϬ┘Ä┘æ┘ç┘Æ┘ä┘É┘è┘ä┘É ┘ê┘ÄϺ┘äϬ┘Ä┘æ┘â┘ÆÏ¿┘É┘èÏ▒┘ÉÏî ÔǪ* Ï┤┘ÅÏ╣┘ÄÏ¿┘ŠϺ┘ä┘ÆÏÑ┘É┘è┘à┘ÄϺ┘å┘É ┘ä┘É┘ä┘ÆÏ¿┘Ä┘è┘Æ┘ç┘Ä┘é┘É┘è┘É┘æ
 dari Abdillah: Sesungguhnya Rasulalloh s.a.w. keluar pada dua hari raya mengeraskan suaranya dengan tahlil dan takbir  al-hadist
[Hadist Al-Baihaqi No. 3441 Kitab Syuabul Imaan]

4. Saling berjabat tangan dan mengucapkan selamat
245 ÔÇô Ï¡┘ÄÏ»┘Ä┘æϽ┘Ä┘å┘ÄϺ Ïú┘ÄÏ¡┘Æ┘à┘ÄÏ»┘Å Ï¿┘Æ┘å┘Å Ï▒┘ÉÏ┤┘ÆÏ»┘É┘è┘å┘Ä ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä: ┘åϺ ┘è┘ÄÏ¡┘Æ┘è┘Ä┘ë Ï¿┘Æ┘å┘Å Ï¿┘Å┘â┘Ä┘è┘ÆÏ▒┘ì ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä: ┘åϺ ┘à┘Å┘êÏ│┘Ä┘ë Ï¿┘Æ┘å┘Å Ï▒┘ÄÏ¿┘É┘èÏ╣┘ÄÏ®┘Ä Ï¿┘Æ┘å┘É ┘à┘Å┘êÏ│┘Ä┘ë Ï¿┘Æ┘å┘É Ï│┘Å┘ê┘Ä┘è┘ÆÏ»┘ì Ϻ┘ä┘Æϼ┘Å┘à┘ÄÏ¡┘É┘è┘Å┘æÏî Ï╣┘Ä┘å┘É Ïº┘ä┘Æ┘ê┘Ä┘ä┘É┘èÏ»┘É Ï¿┘Æ┘å┘É Ïú┘ÄÏ¿┘É┘è Ϻ┘ä┘Æ┘ê┘Ä┘ä┘É┘èÏ»┘ÉÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ ┘è┘ÄÏ╣┘Æ┘é┘Å┘êÏ¿┘Ä Ïº┘ä┘ÆÏ¡┘ÅÏ▒┘Ä┘é┘É┘è┘É┘æÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ Ï¡┘ÅÏ░┘Ä┘è┘Æ┘ü┘ÄÏ®┘Ä Ï¿┘Æ┘å┘É Ïº┘ä┘Æ┘è┘Ä┘à┘ÄϺ┘å┘ÉÏî Ï╣┘Ä┘å┘É Ïº┘ä┘å┘Ä┘æÏ¿┘É┘è┘É┘æ ÏÁ┘Ä┘ä┘Ä┘æ┘ë Ϻ┘ä┘ä┘ç┘Å Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘è┘Æ┘ç┘É ┘ê┘ÄÏ│┘Ä┘ä┘Ä┘æ┘à┘Ä ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä: ┬½ÏÑ┘É┘å┘Ä┘æ Ϻ┘ä┘Æ┘à┘ÅÏñ┘Æ┘à┘É┘å┘Ä ÏÑ┘ÉÏ░┘ÄϺ ┘ä┘Ä┘é┘É┘è┘Ä Ïº┘ä┘Æ┘à┘ÅÏñ┘Æ┘à┘É┘å┘Ä ┘ü┘ÄÏ│┘Ä┘ä┘Ä┘æ┘à┘Ä Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘è┘Æ┘ç┘ÉÏî ┘ê┘ÄÏú┘ÄÏ«┘ÄÏ░┘Ä Ï¿┘É┘è┘ÄÏ»┘É┘ç┘ÉÏî ┘ü┘ÄÏÁ┘ÄϺ┘ü┘ÄÏ¡┘Ä┘ç┘ÅÏî Ϭ┘Ä┘å┘ÄϺϽ┘ÄÏ▒┘ÄϬ┘Æ Ï«┘ÄÏÀ┘ÄϺ┘è┘ÄϺ┘ç┘Å┘à┘ÄϺÏî ┘â┘Ä┘à┘ÄϺ ┘è┘ÄϬ┘Ä┘å┘ÄϺϽ┘ÄÏ▒┘Å ┘ê┘ÄÏ▒┘Ä┘é┘ŠϺ┘äÏ┤┘Ä┘æϼ┘ÄÏ▒┘É┬╗ Ï▒┘êϺ┘ç Ϻ┘äÏÀÏ¿Ï▒Ϻ┘å┘è
 Nabi s.a.w. bersabda: Sesungguhnya orang beriman ketika bertemu orang iman maka ia mengucapkan salam padanya, maka memegang tangannya menyalami, rontok kesalahan keduanya sebagaimana rontoknya daum korma.
[Hadist Riwayat Thobroni No.245]

6294 ÔÇô Ïú┘ÄÏ«┘ÆÏ¿┘ÄÏ▒┘Ä┘å┘ÄϺ Ïú┘ÄÏ¿┘Å┘ê Ϻ┘ä┘ÆÏ¡┘ÄÏ│┘Ä┘å┘É Ï¿┘Æ┘å┘Å Ï╣┘ÄÏ¿┘ÆÏ»┘ÄϺ┘å┘ÄÏî Ïú┘åÏ¿Ïú Ïú┘ÄÏ¡┘Æ┘à┘ÄÏ»┘Å Ï¿┘Æ┘å┘Å Ï╣┘ÅÏ¿┘Ä┘è┘ÆÏ»┘ìÏî Ͻ┘åϺ ÏÑ┘ÉÏ│┘ÆÏ¡┘ÄϺ┘é┘Å Ï¿┘Æ┘å┘Å ÏÑ┘ÉÏ¿┘ÆÏ▒┘ÄϺ┘ç┘É┘è┘à┘Ä Ï¿┘Æ┘å┘É Ï│┘Å┘ü┘Æ┘è┘ÄϺ┘å┘ÄÏî Ͻ┘åϺ Ïú┘ÄÏ¿┘Å┘ê Ï╣┘Ä┘ä┘É┘è┘ì┘æ Ïú┘ÄÏ¡┘Æ┘à┘ÄÏ»┘Å Ï¿┘Æ┘å┘ŠϺ┘ä┘Æ┘ü┘ÄÏ▒┘Äϼ┘É Ïº┘ä┘Æ┘à┘Å┘é┘ÆÏ▒┘ÉϪ┘Å , Ͻ┘åϺ ┘à┘ÅÏ¡┘Ä┘à┘Ä┘æÏ»┘Å Ï¿┘Æ┘å┘Å ÏÑ┘ÉÏ¿┘ÆÏ▒┘ÄϺ┘ç┘É┘è┘à┘Ä Ïº┘äÏ┤┘Ä┘æϺ┘à┘É┘è┘Å┘æÏî Ͻ┘åϺ Ï¿┘Ä┘é┘É┘è┘Ä┘æÏ®┘Å Ï¿┘Æ┘å┘ŠϺ┘ä┘Æ┘ê┘Ä┘ä┘É┘èÏ»┘ÉÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ Ï½┘Ä┘ê┘ÆÏ▒┘É Ï¿┘Æ┘å┘É ┘è┘ÄÏ▓┘É┘èÏ»┘ÄÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ Ï«┘ÄϺ┘ä┘ÉÏ»┘É Ï¿┘Æ┘å┘É ┘à┘ÄÏ╣┘ÆÏ»┘ÄϺ┘å┘Ä ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä: ┘ä┘Ä┘é┘É┘èϬ┘Å ┘ê┘ÄϺϽ┘É┘ä┘ÄÏ®┘Ä Ï¿┘Æ┘å┘Ä Ïº┘ä┘ÆÏú┘ÄÏ│┘Æ┘é┘ÄÏ╣┘É ┘ü┘É┘è ┘è┘Ä┘ê┘Æ┘à┘É Ï╣┘É┘èÏ»┘ì , ┘ü┘Ä┘é┘Å┘ä┘ÆϬ┘Å: Ϭ┘Ä┘é┘ÄÏ¿┘Ä┘æ┘ä┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘Å ┘à┘É┘å┘Ä┘æϺ ┘ê┘Ä┘à┘É┘å┘Æ┘â┘Ä , ┘ü┘Ä┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä: ÔÇØ ┘å┘ÄÏ╣┘Ä┘à┘ÆÏî Ϭ┘Ä┘é┘ÄÏ¿┘Ä┘æ┘ä┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘Å ┘à┘É┘å┘Ä┘æϺ ┘ê┘Ä┘à┘É┘å┘Æ┘â┘Ä ÔÇØ , ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä ┘ê┘ÄϺϽ┘É┘ä┘ÄÏ®┘Å: ÔÇØ ┘ä┘Ä┘é┘É┘èϬ┘Å Ï▒┘ÄÏ│┘Å┘ê┘ä┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘É ÏÁ┘Ä┘ä┘Ä┘æ┘ë Ϻ┘ä┘ä┘ç┘Å Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘è┘Æ┘ç┘É ┘ê┘ÄÏ│┘Ä┘ä┘Ä┘æ┘à┘Ä ┘è┘Ä┘ê┘Æ┘à┘Ä Ï╣┘É┘èÏ»┘ì ┘ü┘Ä┘é┘Å┘ä┘ÆϬ┘Å: Ϭ┘Ä┘é┘ÄÏ¿┘Ä┘æ┘ä┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘Å ┘à┘É┘å┘Ä┘æϺ ┘ê┘Ä┘à┘É┘å┘Æ┘â┘Ä , ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä: ÔÇØ ┘å┘ÄÏ╣┘Ä┘à┘Æ , Ϭ┘Ä┘é┘ÄÏ¿┘Ä┘æ┘ä┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘Å ┘à┘É┘å┘Ä┘æϺ ┘ê┘Ä┘à┘É┘å┘Æ┘â┘Ä ÔÇ£* Ϻ┘äÏ│┘å┘å Ϻ┘ä┘âÏ¿Ï▒┘ë Ϻ┘äÏ¿┘è┘ç┘é┘è
ÔǪ Khalid bin WaÔÇÖdan berkata :Saya bertemu Wasyilah bin Al-AsqoÔÇÖ pada Hari Raya Ied maka aku katakan Ϭ┘Ä┘é┘ÄÏ¿┘Ä┘æ┘ä┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘Å ┘à┘É┘å┘Ä┘æϺ ┘ê┘Ä┘à┘É┘å┘Æ┘â┘Ä maka Wasyilah menjawab: ┘å┘ÄÏ╣┘Ä┘à┘ÆÏî Ϭ┘Ä┘é┘ÄÏ¿┘Ä┘æ┘ä┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘Å ┘à┘É┘å┘Ä┘æϺ ┘ê┘Ä┘à┘É┘å┘Æ┘â┘Ä Wasyilah meriwayatkan: Saya bertemu Rasulallah s.a.w. pada Hari ied maka aku katakan Ϭ┘Ä┘é┘ÄÏ¿┘Ä┘æ┘ä┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘Å ┘à┘É┘å┘Ä┘æϺ ┘ê┘Ä┘à┘É┘å┘Æ┘â┘Ä maka Nabi menjawab ┘å┘ÄÏ╣┘Ä┘à┘ÆÏî Ϭ┘Ä┘é┘ÄÏ¿┘Ä┘æ┘ä┘Ä Ïº┘ä┘ä┘ç┘Å ┘à┘É┘å┘Ä┘æϺ ┘ê┘Ä┘à┘É┘å┘Æ┘â┘Ä
[Hadist Riwayat Baihaqi No. 6294 Kitabu Sholatil Idain]

Sumber: pengajian-ldii.net

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.